Forum Advokater

Patentret

Patentloven giver – med visse undtagelser - mulighed for at opnå eneret til industriel udnyttelse af en opfindelse. Der vil typisk være tale om beskyttelse af et bestemt produkt, en fremgangsmåde eller en ny anvendelse af allerede kendte produkter.

Opfindelsen skal have nyhedsværdi på den dag, patentansøgningen indgives, for at den kan patenteres. En opfindelse, der er gjort almindeligt tilgængelig inden der søges om patent, f.eks. gennem artikler, foredrag og lignende, vil således ikke kunne patenteres.

Ud over nyhedskravet skal opfindelsen også adskille sig væsentligt fra, hvad der allerede kendes på det pågældende område – den skal have opfindelseshøjde. Der kan derfor som udgangspunkt ikke opnås registrering af ubetydelige småforbedringer.

Det er opfinderen, der opnår patentretten, medmindre han har overdraget sine rettigheder. Ansatte, der gør en opfindelse i forbindelse med deres arbejde, er også opfindere i patentlovens forstand. Men i henhold til lov om arbejdstageres opfindelser er arbejdsgiveren berettiget til at kræve opfindelser, der gøres af de ansatte indenfor virksomhedens arbejdsområde eller som er resultat af en bestemt opgave, den ansatte har fået stillet, overdraget til sig.

Patentretten består i, at patenthaveren som udgangspunkt er eneberettiget til at udnytte opfindelsen. Ofte indgås der licensaftaler, hvor patenthaveren giver andre lov til at udnytte patentretten mod betaling.

Et patent er som udgangspunkt gældende i 20 år fra den dag, patentansøgningen bliver indleveret.

Et patent kan opnå både national og international beskyttelse. En national registrering medfører kun, at opfindelsen beskyttes i det land, hvori patentet er opnået. Det er muligt at anmode om at få patent nationalt og internationalt samtidig.

Når der anmodes om at få patent på en opfindelse, vil andre interesserede kunne fremsætte indsigelser mod, at der gives patent på opfindelsen. Først når der har været mulighed for at fremsætte indsigelser, kan patentmyndigheden vurdere, om der skal gives patent.  

Krænkelser af patenter kan søges imødegået ved forbud og krav om erstatning. Derudover indeholder patentloven strafbestemmelser.
 

Stikord: 
patentloven
patent
opfindelser
registrering, patent
nyhedskrav
opfindelseshøjde
beskyttelse
krænkelse
patentlicensaftaler
overdragelsesaftaler
opfindelser
opfindelser, arbejdstageres

Specialister